ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

ปี พ.ศ. ครั้งที่  
 
วาระการประชุมของ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
วาระที่ 1 ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ....
วาระที่ 2 การจัดสรรเงินรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
วาระที่ 3 การให้สินเชื่อแก่โรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
วาระที่ 4 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการน้ำตาลทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
วาระที่ 5 ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย
วาระที่ 6 การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
วาระที่ 7 การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายการเกษตรภายใต้ (WTO) เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี
วาระที่ 8 การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี