ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  1
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ....

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปจนกว่าร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. .... จะประกาศบังคับใช้ และให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายพิจารณาดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป โดยอนุโลม

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบให้บังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วย การจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปจนกว่าร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. .... จะประกาศบังคับใช้ และให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายพิจารณาดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจำหน่ายน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไปโดยอนุโลม