ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  2
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  การจัดสรรเงินรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                ๑. เห็นชอบการให้การช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล โดยใช้เงินรายได้ของกองทุนฯ ที่ได้รับจากส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการสำรวจราคาเฉลี่ยของน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรกับราคาเฉลี่ยของราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข ๕ บวกพรีเมี่ยมน้ำตาลทรายไทยที่โรงงานน้ำตาลนำส่ง ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ ๒. เห็นชอบให้กำหนดการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในอัตรา ๕๓ บาท/ตัน (๗๐%) และช่วยเหลือโรงงานน้ำตาลอัตรา ๒๒.๗๑ บาท/ตัน (๓๐%) โดยประมาณการวงเงินที่ใช้จ่ายจำนวน ๙,๕๖๖,๗๑๕,๖๐๐ บาท (ตามปริมาณอ้อยจัดสรร ๑๒๖,๓๖๐,๐๐๐ ตัน) หรือตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบจริงในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ๓. เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลโดยตรง และกำหนดเวลาในการดำเนินการจ่ายเงินดังนี้ งวดที่ ๑ สำหรับอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานตั้งแต่วันเปิดหีบอ้อยจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้จ่ายเงินตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ งวดที่ ๒ สำหรับอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จนถึงวันที่โรงงานน้ำตาลปิดหีบ ให้จ่ายเงินหลังจากโรงงานน้ำตาลแต่ละโรงงานปิดหีบเป็นเวลา ๓๐ วัน เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ การจ่ายเงินตามแนวทางดังกล่าว จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ให้กับชาวไร่อ้อยเป็นลำดับแรก แล้วจึงดำเนินการจ่ายเงินให้แก่โรงงานน้ำตาลในลำดับต่อไป “เมื่อกองทุนมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้โรงงานน้ำตาล” ๔. เห็นชอบโครงการจัดสรรเงินรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ