ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  3
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  การให้สินเชื่อแก่โรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ