ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  4
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการน้ำตาลทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในคณะกรรมการน้ำตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในคณะกรรมการน้ำตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗