ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  5
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย

ประเด็นพิจารณา
                ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยเพิ่มเติมผู้แทน ๓ คน (รวมคณะทำงาน ๑๕ คน) ดังนี้ ๑.๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นทุนการผลิต ๑ คน ๑.๒ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน ๒ คน ๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ อนุมัติให้คณะทำงานดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑,๒๐๐ บาท/ครั้งที่มีการประชุม โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบตามที่เสนอข้อ ๑ และอนุมัติตามที่เสนอข้อ ๒