ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  6
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทราย ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเรียงตามลำดับก่อนหลัง (FIRST COME, FIRST SERVED) และกำหนดปริมาณโควตาในการนำเข้าน้ำตาลตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณโควตาตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ได้กำหนดปริมาณไว้ที่ไม่เกินปีละ ๑๓,๗๖๐ ตัน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะได้ดำเนินการตามประกาศและกฎระเบียบที่กำหนดต่อไป

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบตามที่เสนอ