ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  7
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายการเกษตรภายใต้ (WTO) เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยวิธีการเรียงตามลำดับก่อนหลัง (FIRST COME, FIRST SERVED) และกำหนดปริมาณโควตาในการนำเข้าน้ำตาล ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณโควตาตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ได้กำหนดปริมาณไว้ที่ไม่เกินปีละ ๑๓,๗๖๐ ตัน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะได้ดำเนินการตามประกาศและกฎระเบียบที่กำหนดต่อไป

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบตามที่เสนอ