ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  8
วันที่ 28  มกราคม 2562
เรื่อง  การบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี ด้วยวิธีการเรียงตามลำดับก่อนหลัง (FIRST COME, FIRST SERVED) และกำหนดปริมาณโควตาในการนำเข้าน้ำตาล ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณโควตาตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ได้กำหนดปริมาณไว้ที่ไม่เกินปีละ ๑๓,๗๖๐ ตัน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจะได้ดำเนินการตามประกาศและกฎระเบียบที่กำหนดต่อไป

ความเห็นที่ประชุม
                -

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบตามที่เสนอ