ระบบงานสืบค้นมติคณะกรรมการ ตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

 
ครั้งที่  02/2562
วาระที่  1
วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง  โครงการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๒, ๒๓ (รวม ๑๕ เขต)

ประเด็นพิจารณา
                - พิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๒ จากเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาต่อไป ดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น รวม ๑๕ เขต จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๘,๔๒๔,๓๓๐ บาท ๒. การติดตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยและสถานการณ์อ้อยปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการอ้อย และคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๕๕,๙๖๐ บาท

ความเห็นที่ประชุม
                - เนื่องจากโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น รวม ๑๕ เขต จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘,๔๒๔,๓๓๐ บาท ตามที่คณะกรรมการอ้อยเสนอนั้น ไม่มีรายละเอียดการดำเนินโครงการ แผนงาน แผนการใช้เงินงบประมาณ และให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการของแต่ละโครงการด้วย จึงเห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ระยะเวลาการดำเนินการ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ และการประเมินผลโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้จัดสรรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อไป

มติที่ประชุม
                - เห็นชอบตามที่คณะกรรมการอ้อยเสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้ ๑. โครงการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น รวม ๑๕ เขต จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘,๔๒๔,๓๓๐ บาท โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ ระยะเวลาการดำเนินการ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ และการประเมินผลโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับ พร้อมทั้ง ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อไป ๒. การติดตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยและสถานการณ์อ้อยปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการอ้อย และคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๕๕,๙๖๐ บาท